Video time lapse tháng 1/2017 - Các khu vực 2C1 & 3A1

CẬP NHẬT DỰ ÁN

CẬP NHẬT DỰ ÁN
Video time lapse tháng 1/2017 - Các khu vực 2C1 & 3A1