Video time lapse tháng 1/2017 - Các khu vực 4A, 4B & 4C

CẬP NHẬT DỰ ÁN

CẬP NHẬT DỰ ÁN
Video time lapse tháng 1/2017 - Các khu vực 4A, 4B & 4C