Video time lapse tháng 12/2016 - Các khu vực 1A, 1B & 1C

CẬP NHẬT DỰ ÁN

CẬP NHẬT DỰ ÁN
Video time lapse tháng 12/2016 - Các khu vực 1A, 1B & 1C