Video time lapse tháng 12/2016 - Các khu vực 2A & 2B

CẬP NHẬT DỰ ÁN