Video time lapse tháng 2/2017 - Các khu vực 1C & 1D

CẬP NHẬT DỰ ÁN

CẬP NHẬT DỰ ÁN
Video time lapse tháng 2/2017 - Các khu vực 1C & 1D