video time lapse tháng 2/2017 - Các khu vực 2C2, 3A2, 3B

CẬP NHẬT DỰ ÁN

CẬP NHẬT DỰ ÁN
Video time lapse tháng 2/2017 - Các khu vực 2C2, 3A2, 3B