VIDEO TIME LAPSE THÁNG 2/2017 - CÁC KHU VỰC 4A, 4B & 4C

CẬP NHẬT DỰ ÁN

CẬP NHẬT DỰ ÁN
Video time lapse tháng 2/2017 - Các khu vực 4A, 4B & 4C