Video time lapse tháng 3/2017 - Các khu vực 1A &1B;

CẬP NHẬT DỰ ÁN

CẬP NHẬT DỰ ÁN
Video time lapse tháng 3/2017 - Các khu vực 1A &1B;