Video time lapse tháng 3/2017 - Các khu vực 2C2, 3A2 & 3B

CẬP NHẬT DỰ ÁN

CẬP NHẬT DỰ ÁN
Video time lapse tháng 3/2017 - Các khu vực 2C2, 3A2 & 3B