Video time lapse tháng 3/2017 - Các khu vực 4A, 4B, 4C

CẬP NHẬT DỰ ÁN

CẬP NHẬT DỰ ÁN
Video time lapse tháng 3/2017 - Các khu vực 4A, 4B, 4C